2011 White Pine Award Recipient: Richard Scarsbrook

The Monkeyface Chronicles. Saskatoon: Thistledown Press, 2010.